اولین جلسه هیاْت مدیره در سال ۱۳۹۵

اولین جلسه هیاْت مدیره در سال ۱۳۹۵ راْس ساعت ۴ عصر روز سه شنبه ۹۵/۰۱/۲۴ با حضور هیاْت مدیره قدیم تشکیل و پس از خیرمقدم و ابراز خرسندی از تعامل و همدلی و اخوت اعضای اسبق و حاضر هیاْت مدیره ، بر ایجاد محیطی دوستانه و برادرانه فیمابین اعضاء تاْکید گردید . این جلسه با اعلام نظر کلیه اعضا حاضر در جهت حل مشکلات و معضلات پیش روی صنف ادامه یافته و ماحصل نقطه نظر اعضا به شرح موارد زیر تصویب گردید : ۱) به جهت اعلام نارضایتی از عدم کیفیت طرح ، چاپ و کاغذ پروانه های صادره توسط...